Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ProPromo PSA z siedzibą w Gdańsku przy ul. J. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk wpisana do rejestru Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0001028509, NIP 5833474581.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: – listownie na adres: ProPromo PSA ul. J. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk – przez e-mail: biuro@propromo.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: – związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy zlecenia usługi, – związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, – udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, – udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: – pracownikom zatrudnionym do realizacji usługi (w razie konieczności), – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: – czasu obowiązywania umowy, – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych osobowych, – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, – przenoszenia swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Dane zbierane o użytkownikach i ich wykorzystanie Podczas wizyty na stronie internetowej www.propromo.pl, zwanej dalej Serwisem automatycznie zbierane są dane użytkowników tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane zbierane podczas korespondencji użytkownika za pomocą strony internetowej w celu kontaktu z naszą firmą (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), wykorzystywane są w celu realizacji jego zapytań, przygotowania oferty handlowej na podstawie jego preferencji. Szczegóły wykorzystania danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna.

2) Korzystanie z plików Cookies Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Profecto Piotr Wróbel. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

3) Google Analytics Strona internetowa www.propromo.pl wykorzystuje system Goolge Analytics, rozwiązanie w zakresie analityki sieciowej stworzone przez firmę Google, które umożliwia monitorowanie zachowań użytkowników na witrynie. Wejście na stronę www.propromo.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Google danych, które zostały zebrane na podstawie jego ruchów na witrynie w taki sposób oraz w takim celu, jak opisano powyżej.